facebook

ЦентърИзследователски център за компютърна и приложна лингвистика

Дипломанти

 

ПРАВИЛА И ГРАФИК ЗА ДОПУСКАНЕ И ЯВЯВАНЕ ДО ЗАЩИТА НА БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА ТЕЗА / ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

 

Всички необходими заявления, стандарти за разработване на бакалавърски тези и конспекти за явяване на държавен изпит са налични на https://ccal.nbu.bg/bg/diplomanti

 

Кандидат дипломантите подават онлайн заявление за допускане до защита/държавен изпит от което е видно, че студентът има необходимия брой кредити и съответния успех съгласно изискванията на неговия випуск за допускане до защита на бакалавърска теза или държавен изпит.

Явяването на държавен изпит по специалността изисква предварителна подготовка по стандартизиран конспект по специалността;

Завършването на бакалавърска програма става по избор на студента - с държавен изпит или със защита на бакалавърска теза (в последния случай – при успех не по-нисък от мн. добър 4.50).

 

Работа по бакалавърска теза се извършва под ръководството на одобрен от Съвета на Центъра научен ръководител в съответствие с изискванията за писане на теза; Кандидат дипломантите с успех над 4.50 подават заявление за одобряване на тема. Заявлението се подава по образец и в описания срок.

 

Готовата бакалавърска/магистърска теза се предава на 1 хартиен и 1 електронен носител в pdf формат, задължително с приложена и разписана декларация за оригиналност (по образец), най-късно 14 дни преди датата за защита. Дипломантът следва да заплати такса за явяване на защита в каса 209, к1.

 

За БП „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“:

 

Защита/държавен изпит  Предаване на заявление за одобряване на тема
Предаване на заявление за допускане до защита/държавен изпит 
Предаване на бакалавърска теза 
 Ноември  Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита   През втората седмица на октомври  Две седмици преди обявената дата за защита
 Февруари   Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита   През втората седмица на януари  Две седмици преди обявената дата за защита
Април    Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита   През втората седмица на март   Две седмици преди обявената дата за защита
 Юни   Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита   През втората седмица на май  Две седмици преди обявената дата за защита
 Септември   Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита   През втората седмица на август  Две седмици преди обявената дата за защита

 

 

За БП „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“:

 

Завършване на обучение за ОКС бакалавър или ОКС магистър става с държавен изпит за програмите с дистанционно форма на обучение, след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

 

 

 

 

Прикачени файлове